Skolekreds og bestyrelse på efterskolen BGI akademiet

Her på siden kan du læse om idégrundlag, skolekreds og bestyrelse på efterskolen BGI akademiet.

Du kan blandt andet se, hvem der sidder i bestyrelsen på BGI akademiet lige nu, og læse hvordan du selv kan få mulighed for at få indflydelse på livet og arbejdet på skolen via et medlemsskab i skolekredsen. 

Idégrundlaget for Efterskolen BGI akademiet

Idegrundlaget for BGI bygger på Grundtvigs og Kolds skoletanker med det overordnede formål at bibringe de unge livsmod og livsduelighed og hjælpe dem til at blive selvstændigt tænkende mennesker, der tør tage ansvaret for egne handlinger, og som er motiveret for at indgå aktivt i folkelige demokratiske fællesskaber. Gymnastik og idræt skal have en fremtrædende plads i skolens undervisningstilbud, og der lægges vægt på, at eleverne inspireres til at indgå aktivt i det frivillige foreningsarbejde. Menneskets hele og alsidige udvikling står centralt i det pædagogiske arbejde med eleverne.

Skolekredsen

Loven om de frie skoler foreskriver, at der bag hver skole skal være en skolekreds. Skolen er en privat selvejende institution, og det vil sige, at det er bestyrelsen, der udformer efter hvilke principper, skolen skal ledes og hvilket indhold skolen skal have.

At skolen er selvejende vil sige, at ingen personer kan drage økonomisk fordel af at være med i skolekredsen. Bestyrelsen kan ikke få andel i eventuelt overskud eller på anden måde modtage vederlag for arbejdet. Eventuelt overskud skal således udelukkende komme skolen og dens elever til gode.

Skolekredsmedlemmer betaler 50 kr. om året pr. husstand. Der indbydes hvert år til en generalforsamling, hvor formand og ledelse aflægger beretning om arbejdet på skolen. Der fremlægges ligeledes regnskab. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen som konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

Bestyrelsen

Det er blandt andet bestyrelsens opgave at påse, at skolen drives efter de retningslinjer, der er nedfældet i skolens vedtægter og formålsformuleringer. Bestyrelsen er også ansvarlig for, at skolen drives efter økonomisk og regnskabsmæssigt forsvarlige retningslinjer.

Bestyrelsen på BGI akademiet

Hvorfor blive medlem

Efterskolen BGI akademiet udvikler sig hele tiden. Det er vigtigt, at den udvikling, der sker på skolen, er med opbakning fra og i dialog med skolens bagland.

Et medlemskab i skolekredsen giver mulighed for indflydelse og for at blive orienteret løbende om livet og arbejdet på skolen.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved at sende mail til info@bgi.dk med navn, adresse, postnr. & by, tlf. og mail.

Samtidig bedes kontingentet på 50 kr. overført til skolens konto i Danske Bank 4387 0001099094.

Vil du vide mere?

Kontakt vores administration

Tlf: 75681022 eller mail: info@bgi.dk

Nyt fra BGI akademiet

Kommende arrangementer

Vi benytter cookies

OK