Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Værdigrundlag, formål og vedtægter

På efterskolen BGI akademiet har vi følgende værdier:

At møde hinanden åbent, positivt og tillidsfuldt er rammen for såvel undervisning som samvær. Vi ønsker at møde de unge med normer, og holdninger og bud på hvad der for os er værdifuldt, og hvad der giver livet mening og fylde for derigennem at give eleverne mulighed for at klare sig i en verden, der til stadighed forandrer sig med stor hast.

For at de unge kan bibringes livsmod og livsduelighed og blive selvstændigt tænkende mennesker, der tør tage ansvaret for egne handlinger og som er motiveret for at indgå aktivt i folkelige demokratiske fællesskaber, vægter vi den boglige dannelse højt samtidig med at eleverne gennem vores idrætsundervisning bibringes elementer af det kreative, det legende og det konkurrenceorienterede.

Efterskolen bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker.

Lovgrundlaget for efterskolen BGI akademiet er fastsat i ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler”. Heri hedder det blandt andet:

  • § 1. Loven omfatter efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.
  • Stk. 2. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.
  • § 2. Optager en skole elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolen tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.
  • Stk. 4. Undervisningen på 10. klassetrin kan tilbydes som 10. klasse. Tilbuddet skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6. Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag. Desuden skal eleverne deltage i brobygning. Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

Ved folkelig oplysning forstås her oplysning om de folkelige fællesskaber, forståelse for de fælles menneskelige grundvilkår samt fortolkninger af det der kan give den enkelte en mening med tilværelsen.

Efterskolens vedtægter indeholder følgende formålsparagraf

”Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker med det overordnede formål at bibringe de unge livsmod og livsduelighed og hjælpe dem til at blive selvstændigt tænkende mennesker, der tør tage ansvaret for egne handlinger, og som er motiveret for at indgå aktivt i folkelige demokratiske fællesskaber.

Gymnastik og idræt skal have en fremtrædende plads i skolens undervisningstilbud, og der lægges vægt på, at eleverne inspireres til at indgå aktivt i det frivillige foreningsarbejde. Menneskets hele og alsidige udvikling står centralt i det pædagogiske arbejde med eleverne.”

BGI akademiets vedtægter er første gang offentliggjort på hjemmesiden d. 18. juni 2013 - læs vedtægterne her

Efterskolens bestyrelsen underskriver hvert år en årsplan, der giver ret til at drive efterskole.

Den godkendte årsplan for skoleåret 2019/20 kan ses her.

Det er et lovkrav at efterskoler laver en selvevaluering som offentliggøres - se BGI akademiets selvevaluering her.

Det er desuden et lovkrav, at efterskolens karakterfordeling og karaktergennemsnit ligger offentligt tilgængeligt - se BGI akademiets her: karakterfordeling for 9. klasse og 10. klasse samt karaktergennemsnit.

_JAC4299.jpg

Det overordnede mål med efterskolens virksomhed

Efterskolens historiske afsæt er i de Grundtvig / Koldske skoletanker, hvilket er videreført i vores vægtning af samtalen og det levende ord. Vi tilstræber en balance mellem det individuelle og det fælles.

Vi skal som voksne møde de unge med normer, holdninger og bud på, hvad der for os er værdifuldt, og hvad der giver livet mening og fylde. Eleverne skal have gode muligheder for at klare sig i en verden, der til stadighed forandrer sig med stor hast.

Ofte vil de få kamp til stregen, i vores bestræbelse på at udfordre dem til faglig fordybelse, kreativitet og engagement. Som ansatte er vi i denne proces sparringspartnere, og vores rolle består ikke i altid at have alle svar parat men også i at stille de nødvendige spørgsmål.

Eleverne skal opleve, at de får mod på livet, at deres selvværd vokser, og at de får værktøjer, der hjælper dem med at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, således at de udvikler en selvstændig tænkning.

En grundlæggende forudsætning for at være elev på BGI er, at man møder kammeraterne/personalet åbent, positivt og tillidsfuldt. Dette er rammen for såvel undervisning som samvær. Vi forventer, at eleverne i deres tilgang til efterskolelivet er indstillet på at yde den indsats, der er nødvendig for at helheden kan fungere, og at de respekterer de spilleregler, der nødvendigvis må sættes, når unge skal leve i et fælleskab som vores.

Det boglige på efterskolen

På BGI vægter vi elevernes boglige dannelse højt. Efterskolens undervisning er tilrettelagt efter bogligt orienterede elever, der har ambitioner om at fortsætte på en gymnasial uddannelse (alment gymnasium, hhx, htx og hf). Pensum er tilrettelagt med udgangspunkt i folkeskolens pensum og afsluttes med folkeskolens prøver (FP9 & FP10). Eleverne vil gennem undervisningen på BGI blive forberedt til de boglige krav der stilles på de gymnasiale uddannelser og præsenteret for nogle af de arbejdsmetoder der anvendes. IT anvendes så vidt det er muligt som et naturlig og integreret element i undervisningen.

Eleverne deltager i løbet af skoleåret i forskellige vejledningsaktiviteter, der sigter imod at gøre dem afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Der er en forventning om at eleverne er positive og aktive i det boglige skolearbejde, og at de i løbet af et år på efterskole opnår de læringsmål, der er aktuelle og relevante for dem.

 

Se alle indholdsplaner her.

Indholdsplan for mundtlig prøveperiode ses her

Skema for mundtlig prøveperiode ses her

_JAC9006.jpg

Det idrætslige på efterskolen

Skolen er kendetegnet ved, at satse målrettet på såvel en stærk idrætsprofil som en stærk gymnastikprofil, hvilket forudsætter elever der er alsidige, bredt funderede og ambitiøse.

Det kreative, det legende og det konkurrenceorienterede skal kunne finde plads i den enkelte, og vi ønsker at udvikle elever, der har en livslang lyst til gymnastik og idræt , og som udvikler en lederkompetence der er anvendelig inden for foreningslivet.

Det er efterskolens mål, at høre til blandt de efterskoler, der har en fremtrædende position inden for gymnastik og idræt. Ambitionsniveauet er højt når det handler om uddannelse og udvikling af både den enkelte og holdet.

Det demokratiske på efterskolen

Eleverne skal gennem hele vores struktur lære at være en del af en demokratisk proces, hvor det fordres at de tager et medansvar.

Det gælder på husmøder og i fællesrådet, men også i forhold til de beslutninger der skal træffes i samværet med kammerater og ansatte i undervisningen og i den frie tid.

Eleverne skal opnå en forståelse for den historiske og samfundsmæssige baggrund for et demokratisk samfund såvel som forudsætningerne for at demokratiet kan fungere.

Som en del af idrætsundervisningen indføres eleverne i foreningstraditionen i Danmark.

Socialt ansvar og social forståelse er begreber eleverne løbende skal forholde sig til.

Det musisk/kreative på efterskolen

Det musisk/kreative område rummer en lang række personlige dannelsesmæssige aspekter, hvor den enkelte i høj grad har mulighed for at flytte egne grænser ligesom det er med til at skabe en levende hverdag i efterskolemiljøet .

På BGI ønsker vi at bidrage til denne dannelse gennem daglig fællessang, valgfag i nogle af de musiske og kreative fagområder ligesom vi i gymnastikken arbejder med sammenhænge mellem musikken og kroppens bevægelser. Desuden bruges de musisk/kreative elementer ved fælles arrangementer f.eks. dramaugen.

Lokalområdet

BGI akademiet stræber efter at blive et kraftcenter i det østjyske, hvad angår det idrætslige. Samarbejdet med idrætsklubber og idrætsforeninger i lokalområdet er et væsentligt element i denne sammenhæng. Vi er aktive deltagere ved de store gymnastikopvisninger i området, ligesom vi på flere af vores idrætslinjer har et aktivt samarbejde med de lokale klubber.

Kostskolepædagogik

Husgrupper

Eleverne er organiseret i 36 husgrupper, hvortil der er knyttet en fast huslærer, der har det overordnede ansvar for at den enkelte elev fungerer socialt, og at eleverne i huset fungere i et godt samspil med hinanden.

Formålet med husgruppen er at den opleves som en base, hvor man har en særlig tilknytning og samhørighed og dermed også et særligt ansvar. Desuden vil den enkelte elev gennem huslæreren få en fast kontaktperson, der desuden fungerer som bindeled til hjemmet.

Gennem to ugentlige husmøder og husgruppedage styrkes husgruppens sociale netværk, og det tilstræbes at eleverne gennem oplevelser med hinanden styrker fællesskabet.

Husgruppen er desuden det sted, hvor man skal have tingene til at fungere i praksis i et bofællesskab, og hvor det er vigtigt at eleverne får en fælles forståelse for hinandens forskellighed og lærer at tage hensyn til hinanden.

Husgrupperne er desuden samlet i fællesskabsgrupper, der er enheder på omkring 95 elever. Et team af lærere arbejder sammen om eleverne og samhørigheden i gruppen.

På BGI akademiet bor eleverne i blandede huse.

Eleverne kan færdes frit blandt hinanden med undtagelse af rengøringstiden, stilletimen og efter klokken 22.10

Elevmedbestemmelse

Formålet med fællesrådet er at synliggøre for eleverne, hvorledes den demokratiske proces fungerer og give eleverne et medansvar for at efterskolelivet på BGI fungerer.

Fællesrådet er sammensat af en repræsentant fra hvert hus, der gennem dette forum kan bringe punkter videre til diskussion i personalerådet eller på afholdte fællesmøder, hvor alle elever og lærere deltager. Det kan også være fællesrådets opgave at være initiativtager i forbindelse med forskellige elevarrangementer.

Hverdagsaftner

Aftnerne er elevernes frie tid, og det er vigtigt at den opleves som sådan. Det er tiden til uforpligtende samvær, aktiviteter og lektielæsning.

Eleverne skal motiveres til at være aktive i deres frie tid og bruge skolens faciliteter så meget som muligt. Aktiviteterne kan være både elev- og lærerstyret. Det er nødvendigt, at der hver aften er lærerstyrede aktiviteter, så eleverne oplever skolen som et aktivt og dynamisk sted, idet dette motivere den enkelte elev og holdet som sådan til at yde en indsats for at få et aktivt efterskoleliv.

Det er vigtigt vi i vores udbud af aktiviteter tilgodeser mangfoldigheden og ”det hele menneske”.

Der vil med passende mellemrum være obligatoriske arrangementer, hvor hele holdet er samlet om en aktivitet.

Weekender

Vi arbejder med flere former for weekends:

  • Almindelige weekends
  • Fællesskabsgruppeweekends
  • Linjeweekends

Weekenderne skal være en blanding af fritid og aktiviteter. I de almindelige weekends vil det i høj grad være nærområdet, der skal bruges til afvikling af aktiviteter. Det kan f.eks være ture i svømmehallen, skovtur, strandtur etc.

Der gøres ekstra ud af hygge omkring måltiderne.

I fællesskabsgruppeweekenderne er det husgrupperne i den pågældende fællesskabsgruppe, der tilrettelægger weekendens program. Der er både økonomiske og personalemæssige ressourcer til at lave lidt ekstra. Der lægges vægt på at eleverne er motiveret for og føler et ansvar i forhold til at lave et godt arrangement for kammeraterne. Det er obligatorisk for huseleverne at være der i den weekend husarrangementet afvikles.

I linjeweekenderne vil der blive arrangeret aktiviteter/kampe/stævner inden for 2 af vores idrætslinjer: fodbold og håndbold. Arrangementerne vil være en naturlig forlængelse af den daglige undervisning, hvor der vil blive lagt vægt på, at vores elever også har mulighed for at komme ud og møde andre unge inden for deres idræt. Det er obligatorisk for idrætslinieeleverne at være der i den pågældende weekend.

Da vi er en 7-døgnsskole, vægter vi at weekenderne er en naturlig del af et efterskoleophold, og at det blandt andet er i weekenderne nogle af de væsentlige efterskoleoplevelser opstår.

Ekskursioner

Vi har 3 udlandsture i løbet af året samt en række ekskursioner – primært i forbindelse med vores samarbejde med de øvrige efterskoler i Regionen i Sydøstjylland.

Formålet med vores tur til Ardéche er at give eleverne en oplevelse, der fremmer fællesskabet og samhørigheden. Turen ligger i september måned, og er derfor en vigtig del af elevernes mulighed for at indgå i sociale sammenhænge på tværs af de dagligdags grupperinger. Gennem aktiviteter som vandring, kanosejlads og øvrig fysisk udfoldelse ønsker vi at fremme elevernes forståelse for at færdes i naturen. Turen bruges også til at give eleverne et indblik i et andet lands kultur, og blandt andet giver ekskursioner i den nærliggende omegn mulighed for at fortælle noget om Sydfrankrigs historie.

Turen er for 3 af vores fællesskabsgrupper.

Formålet med vores tur til Tjekkiet er at give eleverne en oplevelse, der fremmer fællesskabet og samhørigheden. Turen ligger ultimo august/primo september, og er derfor en vigtig del af elevernes mulighed for at indgå i sociale sammenhæge på tværs af de dagligdags grupperinger. Gennem aktiviteter som rappelling, klatring, hiking, mountainbike, monkey park og øvrig fysisk udfoldelse ønsker vi at fremme elevernes forståelse for at færdes i naturen. Turen bruges også til at give eleverne et indblik i et andet lands kultur, og blandt andet giver en ekskursion til Prag mulighed for at fortælle om landets historie.

Turen er for 3 af vores fællesskabsgrupper.

Formålet med vores linjeture til udlandet (Europa) er at give eleverne på den enkelte linje en fælles sportslig og kulturel oplevelse, der styrker fællesskabet og samhørigheden på linjen samtidig med at eleverne får sportslige oplevelser, som de kan bygge videre på i den daglige undervisning på BGI. Eleverne skal have et indblik i et andet lands kultur i bred forstand. Eleverne skal under opholdet dyrke deres idræt og meget gerne i interaktion med andre unge fra det land, der besøges. Desuden ønsker vi med linjeturene at styrke elevernes lyst til og mod på senere i livet at opleve andre kulturer.

Formålet med vores skitur til Østrig er ligeledes at fremme samhørigheden ved at give eleverne nogle oplevelser uden for de vante omgivelser. Desuden ønsker vi ved skiundervisning at bibringe eleverne færdigheder inden for alpint ski og snowbaord, idet vi tager udgangspunkt i elevernes aktuelle niveau. At færdes i naturen er også en del af den oplevelse, vi ønsker at give eleven.

Turen er for alle elever.

Samarbejdet med efterskolerne i Sydøstjyske Region (tidligere Vejle Amt), er en vigtig del af den årlige rytme på BGI. Vi tilstræber at deltage i alle relevante aktiviteter. Afhængig af aktivitetens karakter vil det nogle gange være hele skolen der tager af sted. Andre gange vil det være de elever, der ønsker at deltage i den pågældende disciplin. Formålet med at deltage, er at eleverne møder andre unge og får mulighed for i dette forum at dyste samt få fælles oplevelser. Vi finder det vigtigt at vores elever ved disse arrangementer viser godt kammeratskab og fair play.

Vi deltager i fodboldstævne, kortræf, håndboldstævne, slagboldstævne og Hellebjergstævnet. 

Der er i begrænset omfang andre ekskursioner. Formålet med disse vil være helt afhængig af arrangementets karakter.

Køkkenarbejde

Formålet med køkkenarbejdet er at eleverne opnår en forståelse for, at det er nødvendigt at bidrage for at kunne modtage. Desuden skal eleven gennem deres ophold i køkkenet opnå forskellige færdigheder, der gør dem i stand til at færdes i et stort køkken. Gennem den naturlige kontakt med køkkenpersonalet skal eleverne bibringes forståelsen for hvad sund og nærende kost er.

Eleverne deltager en uge i køkkenet, hvor de er med til alle funktioner, vi kan give eleverne ansvar for. De beskæftiger sig blandt andet med madlavning, oprydning, rengøring og opvask. Eleverne følger køkkenpersonalets dagsrytme, idet de dog møder ind efter morgenmaden, og 4 elever deltager således hele dagen i de normale køkkenfunktioner. Aftensmaden (kold mad med lune retter) har eleverne tilberedt i løbet af dagen, og det er herefter køkkenholdets ansvar under vejledning af en fra køkkenet at afvikle aftensmaden. Eleverne deltager desuden i køkkenarbejdet i forbindelse med weekends og anderledes dage.

Rengøring

Formålet med rengøringen er at eleverne tager et eget og fælles ansvar for at skolen er ren og ryddelig og dermed behagelig at bo på. De skal lære vigtigheden af, at alle deltager på lige fod og yder en fornuftig indsats, og at det er nødvendigt at samarbejde omkring rengøringen på en efterskole.

Eleverne skal gøre både eget værelse og fællesområderne rent. Rengøringen foregår som en daglig rengøring samt to ugentlige rengøringer, hvoraf den ene er en hovedrengøring og den anden er en rengøring til weekenden.

Eleverne modtager i nødvendigt omfang instruktion af en lærer, og det vil gennem denne instruktion samt fælles instruktion blive tydeliggjort overfor eleven, hvilken rengøringsstandard vi forventer på skolen.

Afgangsprøver

Som en obligatorisk del afsluttes undervisningen med folkeskolens prøver (9. og 10. klasses-prøven). Eleverne deltager i såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. De skriftlige prøver tilrettelægges således, at Undervisningsministeriets prøveterminer holdes og de mundtlige prøver tilrettelægges i 3 uger i juni måned, hvor prøveafviklingen suppleres med læsning og andre aktiviteter, således at kravet om et undervisningsmodul før og efter middag overholdes.

Elevevaluering

Vores elever evaluerer hvert år deres efterskoleophold - se den seneste her

Kommende arrangementer

Vi benytter cookies

For at give dig den bedste oplevelse på bgiakademiet.dk gør vi brug af cookies. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies. Læs mere

OK